Голованівська селищна рада

Кіровоградська область, Голованівський район

Рішення №80 від 27 серпня 2021 року 

Дата: 29.08.2021 15:19
Кількість переглядів: 384

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Голованівська селищна рада

Голованівського району                        Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення

 

від 27 серпня 2021 року                                                                  №80

 

смт Голованівськ

 

Про  селищні формування

цивільного захисту

 

Відповідно до статті 26 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту'', від 09 жовтня 2013 року №787 ''Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту", наказу Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2015 року № 113 "Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту» виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Утворити селищне формування цивільного захисту – розрахунково-аналітичну групу.

2. Затвердити:

1) склад розрахунково-аналітичної групи згідно з додатком;

2) положення про  селищні формування цивільного захисту (додається);

3) положення про селищне формування цивільного захисту–

                    розрахунково-аналітичну групу (додається).

3. Рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання, що  знаходяться на території громади    утворити об’єктові формування цивільного захисту, розробити та погодити у встановленому порядку положення та інші документи, що стосуються їх діяльності.

4. Контроль за виконанням даного залишаю за собою.

 

Перший заступник селищного голови                                 Дмитро ГРАБОВИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  виконавчого комітету

Голованівської селищної  ради

від 27.08.2021року №80

 

ПОЛОЖЕННЯ

про розрахунково-аналітичну групу селищної  ради

 

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення, склад, основні завдання та функції  селищного формування цивільного захисту – розрахунково-аналітичної групи.

2. Селищна розрахунково-аналітична група (далі – РАГ) утворена згідно із статтею 35 Кодексу цивільного захисту України та на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації від 06 листопада 2015 року № 433-р "Про обласні формування цивільного захисту" та від 25 січня 2017 року № 40-р "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 06 листопада 2015 року № 433-р" для виявлення та оцінки радіаційної, хімічної, біологічної обстановки шляхом здійснення:

1) збирання та оброблення інформації, проведення розрахунків та підготовки пропозицій керівництву щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин;

2) збереження інформації про стан радіаційної, хімічної, біологічної обстановки у разі виникнення надзвичайної ситуації в територіальній  громаді.

3. У своїй діяльності РАГ керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту, розпорядженнями голів обласної та районної державної адміністрації та Положенням про районне формування цивільного захисту –  розрахунково-аналітичну групу.

4. До складу РАГ входять 4 чол.: начальник РАГ, 1 спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки, 1 спеціаліст з оцінки хімічної обстановки, 1 спеціаліст з оцінки бактеріологічної (біологічної) обстановки. До роботи у складі РАГ залучаються спеціалісти, які мають відповідну кваліфікацію.

5. Діяльність РАГ забезпечується засобами зв’язку, обчислювальною технікою, картами, відповідними  методиками  з  оцінки  радіаційної та хімічної

обстановки, формами звітних документів, канцелярським приладдям тощо за рахунок  селищної  ради (додаток 1).

 

II. Основні завдання розрахунково-аналітичної групи та функціональні обов’язки спеціалістів

1. Основними завданнями РАГ є:

1) узагальнення даних про радіаційну, хімічну, біологічну обстановку – на  території громади;

2) прогнозування радіаційної, хімічної, біологічної обстановки на території громади;

3) визначення можливих втрат населення при радіаційних та хімічних аваріях;

4) отримання даних про метеорологічну обстановку від підрозділів гідрометеослужби;

5) збір та узагальнення інформації про фактичну радіаційну і хімічну обстановку, отриману безпосередньо від постів радіаційного і хімічного спостереження (далі – ПРХС) мережі спостереження та лабораторного контролю і диспетчерських служб (далі – ДС);

6) оцінка радіаційної, хімічної, біологічної обстановки, підготовка пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин;

7) ведення карти прогнозованої та фактичної радіаційної, хімічної, біологічної  обстановки;

8) підготовка донесень та ведення звітних документів про фактичну радіаційну, хімічну, біологічну обстановку.

2. РАГ має право на:

1) отримання інформації про надзвичайну ситуацію та заходи необхідної безпеки;

2) безперешкодний доступ на територію суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації;

3) вимогу від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, дотримання встановлених норм безпеки.

РАГ безпосередньо підпорядковується начальнику відділу економіки, АПК та  інвестицій, цивільного  захисту, правопорядку, безпеки, боротьби  з корупцією  Голованівської  селищної  ради та взаємодіє з районною РАГ, з обласною постійно діючою мережею спостереження і лабораторного контролю (далі – МСЛК) за забрудненням навколишнього природного середовища радіоактивними та отруйними речовинами і бактеріологічними (біологічними) засобами.

3. Безпосереднє керівництво РАГ здійснює начальник.

Начальник РАГ зобов'язаний:

1) здійснювати керівництво РАГ, в установлені терміни подавати  селищному голові  дані щодо радіаційної, хімічної, біологічної обстановки та пропозиції щодо захисту населення в зонах радіаційного, хімічного, біологічного забруднення;

2) визначати першочергові завдання та напрями діяльності РАГ;

3) забезпечувати рівень готовності РАГ до дій за призначенням;

4) співпрацювати  з іншими формуваннями;

5) аналізувати та узагальнювати результати діяльності РАГ;

6) звітувати керівництву про проведену роботу;

7) організовувати та проводити підготовку працівників РАГ до дій у надзвичайних ситуаціях;

8) закріплювати за підлеглими техніку і майно, які визначені для використання під час виконання завдань;

9) здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та завдань, покладених на РАГ.

Начальник РАГ має право:

1) брати участь у розробленні документів, пов'язаних з діяльністю РАГ;

2) надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи РАГ, покращення умов праці, матеріального стану та соціального захисту його працівників;

3) надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників.

Начальник РАГ здійснює керівництво роботою групи.

4. Спеціаліст з оцінки хімічної обстановки:

1) здійснює довгострокове, аварійне прогнозування можливої хімічної обстановки та визначає можливі втрати населення при хімічних аваріях;

2) отримує дані про метеорологічну обстановку від підрозділів гідрометеослужби;

3) вивчає топографічні особливості місцевості;

4) розраховує середню щільність населення;

5) збирає та узагальнює інформацію про фактичну хімічну обстановку безпосередньо від ДС, ПРХС і лабораторій;

6) здійснює оцінку хімічної обстановки;

7) розробляє пропозиції щодо захисту населення у зоні хімічного забруднення та доповідає їх начальнику РАГ;

8) веде карту прогнозованої та фактичної хімічної обстановки;

9) готує донесення та звітні документи про хімічну обстановку в громаді.

5. Спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки:

1) за даними прогнозу радіаційної обстановки при аварії на АЕС визначає кількість населення, яке потрапляє у зони радіаційного забруднення;

2) збирає та узагальнює інформацію про фактичну радіаційну обстановку безпосередньо від ДС, ПРХС і лабораторій;

3) здійснює оцінку радіаційної обстановки;

4) розробляє пропозиції щодо захисту населення у зонах радіаційного забруднення та доповідає їх начальнику РАГ;

5) веде карту прогнозованої та фактичної радіаційної обстановки;

6) готує донесення та звітні документи про радіаційну обстановку в громаді.

6. Спеціаліст з оцінки бактеріологічної (біологічної) обстановки:

1) здійснює оцінку біологічної  обстановки в громаді;

2) готує пропозиції щодо захисту населення у зонах біологічного забруднення та доповідає їх начальнику РАГ;

3) обмінюється інформацією з медичною службою цивільного захисту району і консультується з питань обстановки;

4) веде карту прогнозованої та фактичної біологічної обстановки;

5) готує донесення та звітні документи про біологічну обстановку в громаді.

 

III. Порядок роботи розрахунково-аналітичної групи

1. У повсякденному режимі функціонування ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ТП ЄДСЦЗ) із спеціалістами РАГ проводяться заняття з виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації. Безпосередньо за підготовку РАГ до дій за призначенням відповідає селищна рада.

2. При переведенні ланки ТП ЄДСЦЗ у режим підвищеної готовності  (при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин), спеціалісти РАГ прибувають до селищної  ради, виконують дії згідно з Порядком приведення в готовність районного формування цивільного захисту – розрахунково-аналітичної групи (додаток 2) та здійснюють наступні заходи:

1) уточнюють порядок передачі інформації про радіаційну, хімічну, біологічну обстановку від ПРХС і лабораторій до РАГ громади, від РАГ громади до РАГ області або безпосередньо до Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

2) вивчають топографічні особливості місцевості;

3) отримують дані про метеорологічну обстановку від підрозділів гідрометеослужби (напрямок та швидкість вітру, температура повітря, хмарність, ступінь вертикальної  стійкості повітря);

4) здійснюють прогнозування та оцінку можливої радіаційної, хімічної, біологічної обстановки;

5) розраховують середню щільність населення;

6) готують пропозиції щодо захисту населення при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин;

7) наносять прогнозовану радіаційну, хімічну, біологічну обстановку на карту;

8) подають прогноз радіаційної, хімічної, біологічної обстановки та пропозиції щодо захисту населення  відділу економіки, АПК та  інвестицій,  цивільного захисту, правопорядку, безпеки, боротьби  з корупцією  селищної ради.

У подальшому начальник РАГ організовує цілодобове чергування спеціалістів групи.

3. При переведенні ланки ТП ЄДСЦЗ у режим надзвичайної ситуації
 або при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, РАГ здійснює наступні заходи:

1) через кожні 4 години отримує дані про метеорологічну обстановку від підрозділів гідрометеослужби, при різкій зміні погоди - негайно;

2) збирає та узагальнює інформацію про фактичну радіаційну обстановку (потужність експозиційної (еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання, час та місце її вимірювання), хімічну обстановку (назва та концентрація небезпечної хімічної речовини, час та місце її вимірювання) від ПРХС та ДС, біологічну обстановку;

3) здійснює оцінку радіаційної, хімічної, біологічної обстановки;

4) наносить на карту інформацію про фактичну радіаційну, хімічну, біологічну обстановку (місце та час виникнення аварії, зони забруднення);

5) готує пропозиції щодо захисту населення;

6) подає узагальнену інформацію про радіаційну, хімічну, біологічну обстановку та пропозиції щодо захисту населення  селищному голові  та  районній державній адміністрації.

4. РАГ здійснює прогнозування хімічної обстановки з використанням Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті, затвердженої спільним наказом МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки та Мінприроди від           27 березня 2001 року № 73/82/64/122, зареєстрованим у Мін’юсті                             10 квітня 2001 року за № 326/5517.

При загрозі та виникненні радіаційної аварії на АЕС розрахунково-аналітичні група використовує тільки прогноз можливої радіаційної обстановки, який здійснюється обласною РАГ.

5. Під час оцінки хімічної обстановки визначаються наслідки хімічного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на населення.

Наслідки хімічного забруднення залежать від масштабу,
 ступеня небезпеки та терміну дії хімічного забруднення. Масштаб хімічного забруднення характеризується глибиною розповсюдження хмари небезпечних хімічних речовин (далі
НХР) та площею зони хімічного забруднення.

Ступінь небезпеки хімічного забруднення визначається за можливими втратами населення, кількістю будинків, майна і техніки, які можуть бути забруднені НХР. Термін дії хімічного забруднення залежить від часу підходу хмари НХР до заданого об’єкта, терміну випарювання НХР на місцевості і терміну забруднення НХР водоймищ. Під час проведення аналізу впливу наслідків хімічного забруднення на населення враховується кількість уражених людей та кількість будинків, майна і техніки, забруднених НХР.

6. Під час оцінювання радіаційної обстановки визначаються наслідки радіаційного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на населення.  Наслідки радіаційного забруднення залежать від масштабу радіаційного забруднення та потужності експозиційної (еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання. Масштаб радіоактивного забруднення характеризується довжиною, шириною та площею зони радіоактивного забруднення. Під час проведення аналізу впливу наслідків радіоактивного забруднення на населення визначається кількість людей, які отримали
 дози опромінення, та кількість будинків, майна і техніки, забруднених радіоактивними речовинами.

7. До пропозицій щодо захисту населення в зонах радіаційного, хімічного, біологічного забруднення входять:

1) висновки з оцінки радіаційної, хімічної, біологічної обстановки (масштаби забруднення, кількість уражених людей, кількість будинків, майна і техніки, забруднених небезпечними речовинами);

2) засоби індивідуального та колективного захисту для населення;

3) режими радіаційного захисту населення;

4) найбільш оптимальні маршрути евакуації населення;

5) необхідні сили та засоби для проведення санітарної обробки людей та райони її проведення;

6) необхідні сили та засоби для проведення спеціальної обробки техніки, майна та одягу, райони її проведення.

8. До звітних документів РАГ належать:

1) журнал радіаційного та хімічного спостереження і копії повідомлень про факт забруднення довкілля небезпечними хімічними та радіоактивними речовинами від ПРХС та Державної служби України з надзвичайних ситуацій за формою № 1/МНС (згідно з наказом МНС від 06 серпня 2002 року                 № 186 "Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки", зареєстрованим у Мін’юсті 29 серпня 2002 року за № 708/6996);

2) карта радіаційної , хімічної, біологічної обстановки громади.

 

Керуюча справами, секретар виконкому                  Любов БЕЗВЕРХНЯ

 

Додаток №1

до  рішення виконавчого комітету

Голованівської селищної ради

від 27.08. 2021року №80

 

СКЛАД

розрахунково-аналітичної групи

 

№ п/п

Прізвище,

ім’я, по батькові

Займана посада

Місце роботи, посада № телефону

Адреса проживання

номер  телефону  домашній

1.

ПАХОЛЮК Людмила Миколаївна

Начальник РАГ

 

Начальник фінансового відділу Голованівської  селищної  ради

смт.Голованівськ

вул.Соборна,15

моб.0689961788

2.

БОГАЧ Микола Антонович

Старший помічник начальника  РАГ за  інформацією, радіаційної, хімічної та  бактеріологічної(біологічної) розвідки

Райбаклабораторія, лікар-бактеріолог, тел..2-17-56

смт. Голованівськ, вул.. Поштова

тел..2-24-59

3.

КОЛОМІЙЧУК Радій Анатолійович

Фахівець з оцінок бактеріологічної (біологічної) розвідки

Начальник  Голованівського управління Головного  управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

смт. Голованівськ, вул..  Соборна

тел..2-13-52

моб.0967555825

4.

ДІКАНОВ Віктор Володимирович

Старший  помічник начальника РАГ по збору і  обробці даних про РХБ (радіаційну, хімічну та  біологічну обстановку)

Начальник  відділу  Державного нагляду та  дотримання  санітарного законодавства Голованівськоо району Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області

смт. Голованівськ, вул..  Соборна

тел.0974497605

5

ХАРКАВЕНКО Вадим Олегович

Помічник начальника РАГ фахівець  з  оцінки інженерної обстановки

Начальник 13ДПРЧ 3ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області п

с. Межирічка Голованівський р-н, вул. Толстого,10

тел.0683511873

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про районне формування цивільного захисту –

розрахунково-аналітичну групу

(пункт 5 розділу І)

 

ТАБЕЛЬ

оснащення технікою і майном розрахунково-аналітичної групи

 

зп

Найменування техніки і майна

Кількість

 1.  

Протигаз для захисту органів дихання від бойових отруйних речовин

4 шт.

 1.  

Фільтрувальні  коробки для захисту від небезпечних хімічних речовин

4 шт.

 1.  

Ватно-марлеві пов'язки

4 шт.

 1.  

Телефон-факс

1 шт.

 1.  

Ноутбук

1 шт

 1.  

Мапа області

1 шт.

 1.  

Олівці кольорові

1 комплект

 1.  

Папір А-4

50 арк.

 1.  

Кулькові ручки

5 шт.

 1.  

Лінійка шкільна

2 шт.

 1.  

Зошит

2 шт.

 

 

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про районне формування цивільного захисту –

розрахунково-аналітичну групу

(пункт 2 розділу ІІІ)

 

ПОРЯДОК

приведення у готовність селищного формування цивільного захисту – розрахунково-аналітичної групи

з/п

Заходи приведення в готовність

Терміни виконання

Необхідні документи

В робочий час

В неробочий час

 1.  

Одержання сигналу на приведення у готовність РАГ

Ч

Ч

 1.  

 1.  

Доповідь про одержання сигналу

Ч+5 хв.

Ч+5 хв.

Схема оповіщення

 1.  

Оповіщення працівників РАГ

Ч+10 хв.

Ч+1год.15 хв.

Схема оповіщення

 1.  

Збір працівників РАГ, отримання ЗІЗ

Ч+25 хв.

Ч+1год.30 хв.

Штатно-посадовий список

 1.  

Перевірка укомплектованості ЗІЗ

Ч+30 хв.

Ч+1год.30 хв.

Табель по штату

 1.  

Одержання табельного майна

Ч+35 хв.

Ч+1год.40 хв.

Табель по штату

 1.  

Контроль за ходом збору

Ч+35 хв.

Ч+1год.40 хв.

Штатно-посадовий список

 1.  

Розгортання РАГ для роботи

Ч+40 хв.

Ч+1год.45 хв.

Табель по штату

 1.  

Доведення до  працівників РАГ сигналів ЦЗ і порядку дій по ним

Ч+45 хв.

Ч+1год.45 хв.

Сигнали оповіщення

 1.  

Доповідь начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та промисловості райдержадміністрації про готовність до роботи РАГ та одержання наказу на проведення розрахунково- аналітичних дій

Ч+45 хв.

Ч+1год.45 хв. 

 1.  

 1.  

Проведення попередніх розрахунків та підготовка пропозицій щодо радіаційної та хімічної обстановки

Ч+1год.45 хв.

Ч+2год. 00 хв.

 

 

____________________________________

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням  виконавчого комітету

Голованівської селищної  ради

від 27.08.2021року №80

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  селищні формування цивільного захисту

 

 

І. Загальні положення

Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та склад селищних формувань цивільного захисту, організацію управління ними та їх функціонування.

Селищні формування цивільного захисту (далі - формування) - позаштатні підрозділи, які утворюються за рішенням  селищного голови  на непрофесійній основі згідно з вимогами Порядку утворення, завдань та функцій формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 787, для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення населення і техніки.

У своїй діяльності формування керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання, функції та права формувань

цивільного захисту

1. Основними завданнями формувань є:

1) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій (крім аварійного обслуговування суб’єктів господарювання та окремих територій), у тому числі ситуацій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

2) проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої кількості людей і техніки у мирний час та в особливий період;

3) здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало від надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

4) виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об’єкті підвищеної небезпеки;

5) гасіння великих пожеж;

6) проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій та санітарної обробки людей;

7) інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту;

8) забезпечення функціонування системи зв’язку цивільного захисту;

9) обслуговування захисних споруд цивільного захисту.

2. Відповідно до покладених завдань основними функціями формувань є:

1) проведення загальної та спеціальної розвідки у зоні надзвичайної ситуації;

2) пошук, рятування та надання домедичної допомоги постраждалим;

3) здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

4) рятування матеріальних та культурних цінностей;

5) здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об'єктів життєзабезпечення населення;

6) санітарне очищення та знезараження території.

3. Формування мають право на:

1) отримання інформації про надзвичайну ситуацію та заходи необхідної безпеки;

2) безперешкодний доступ на територію суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації;

3) вимогу від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, дотримання встановлених норм безпеки.

Селищний голова  може визначати для формувань інші завдання та функції залежно від їх функціонального призначення.

Порядок розгортання та приведення у готовність формувань визначається планами приведення у готовність цих формувань.

 

ІІІ. Керівництво формуваннями цивільного захисту

1. Безпосереднє керівництво формуванням здійснює його командир (начальник), який призначається за рішенням голови територіальної  громади, що утворив таке формування, відповідно до укладеного трудового договору суб’єкта господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань.

2. Командир (начальник) формування зобов'язаний:

1) здійснювати керівництво формуванням;

2) визначати першочергові завдання та напрями діяльності формування;

3) забезпечувати рівень готовності формувань до дій за призначенням;

4) співпрацювати за дорученням  селищного голови з іншими формуваннями;

5) аналізувати та узагальнювати результати діяльності формування;

6) звітувати керівництву про проведену роботу;

7) організовувати та проводити підготовку працівників формування до дій у надзвичайних ситуаціях;

8) здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства та завдань, покладених на формування.

3. Командир (начальник) має право:

1) брати участь у розробленні документів, пов’язаних з діяльністю формування;

2) надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи формування, поліпшення умов праці, матеріального стану та соціального захисту його працівників;

3) надавати пропозиції щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників.

 

IV. Організаційна структура формувань цивільного захисту

1. Організаційна структура формувань цивільного захисту утворюється за рішенням  селищного голови, з урахуванням Примірного розрахунку створення територіальних та об’єктових формувань цивільного захисту, Рекомендованих організаційних структур та оснащення формувань цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2015 року № 113 "Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту".

2. Відповідно до розрахунку селищних формувань цивільного захисту Голованівської селищної ради (додається)  селищний голова, залежно від можливостей, може змінювати кількість техніки і працівників в організаційних структурах громади та об’єктових формувань у межах, що дозволяють цим формуванням виконувати завдання за призначенням.

 

V. Порядок оснащення формувань цивільного захисту

технікою і майном

Табель оснащення формування технікою і майном розробляється на підставі визначеної організаційної структури формування, а також Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200.

За працівниками закріплюються визначені для використання під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт техніка і майно суб’єктів господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених у положеннях про відповідні формування.

Облік техніки і майна, визначених для використання під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ведеться суб'єктами господарювання, що утворили формування.

 

Керуюча справами, секретар виконкому                  Любов БЕЗВЕРХНЯ

 

Додаток 4

до Положення про районні формування цивільного захисту

(пункт 2 розділу IV)

 

                                                РОЗРАХУНОК

 формувань цивільного захисту Голованівської  селищної  ради

 

№ п/п

Найменування формування

Найменування  підрозділу та  відомча (територіальна)

Місце  розташування  та  телефон

Чисельність та  склад  формування

Завдання які виконує  формування

1. 

Зведений загін

Голованівське районне управління  ГУ ДСНС України у Кіровоградській області

смт Голованівськ вул. Соборна, З а

Командир.

Рятувальна команда: 

Командир

Ланка радіаційної та хімічної розвідки - 2 чол.

(командир, старший хімік-розвідник), пересувна радіохімічна лабораторія - 1 од.

2 рятувальні групи - 33 чол., техніки 4 од. (в кожній групі по 2 рятувальні ланки). Командир групи.

Рятувальна ланка:

особового складу - 4 чол. (2 рятувальники, різальник металу, водій).

Техніка: легковий (вантажний) автомобіль.

Рятувальна команда

Командир

. Ланка радіаційної та хімічної розвідки - 4 чол. (командир, старший хімік-розвідник, хімікрозвідник, водій), пересувна радіохімічна лабораторія - 1 од.  ., . Рятувальна ланка: особового складу - 8 чол. (6 рятувальників, різальник металу, водій)

Усього:57 чол. 8 од. техніки

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в  територіальній громаді

2

Рятувальна команда

КНП «Голованівський центр первинної медикосанітарної допомоги» Голованівської селищної ради

 

Голованівське районне управління  ГУ ДСНС України у Кіровоградській області

смт Голованівськ вул. Незалежності,3

 

 

 

 

 

 

 

смт Голованівськ вул. Соборна,3а

 

 

Начальник. Бригади швидкої медичної допомоги постійної готовності першої черги - 3 бригад, при комунальному закладі «Голованівський центр первинної медико-санітарної допомоги» - 3 бригади по 4 чол. (лікар,  фельдшер, водій, медсестра)

Спеціалізована бригада постійної готовнсті другої черги при територіальному  медичному об’єднанні «центр  екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Кіровоградській  області»-1 бригада по 2 особи 1 од. техники

 

Ланка радіаційної та хімічної розвідки - 4 чол. (командир, старший хімік-розвідник, хімік-розвідник, водій), пересувна радіохімічна лабораторія - 1 од.  Рятувальна ланка: особового складу - 8 чол. (6 рятувальників, різальник металу, водій

 Усього:26 осіб , 5 од. техніки

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в територіальній громаді

3

Аварійнотехнічна бригада по електромережах

Голованівський РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго»

смт Голованівськ, вул. Матросова, 39

Начальник, заступник начальника. Ланки:

розвідки: 3 особи (командир, хімік-розвідник. водій), легковий автомобіль; технічного забезпечення: 7 осіб (командир, водій-кранівник, тракторист - 5), спецтехніка: підйомник монтажний спеціальний ОПТ, бурильно-кранова установка БКУ-2, трактор-фреза, опоровоз,  бурова установа .); ремонтна: 5 осіб (начальник, ремонтник, газозварювальник, електрик, водій), бригадний автомобіль. 2 аварійно-технічні групи по 21 особі в кожній: начальник, 4 ланки по 5 осіб в кожній

Усього: 77 осіб, 18 од. техніки

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на електромережах на території громади

4

Аварійнотехнічна бригада з водопровідно -каналізаційних (теплових) мереж

Відділ інфраструктури, енергетики, захисту  довкілля, житлово-комунального господарство,містобудування  та  архітектури

Голованівський  комбінат комунальних  підприємств

смт Голованівськ вул. Соборна, 48 смт

 

 

 

 

 

 

 

 

Голованівськ вул. Соборна, 5

Начальник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ланки: водопровідних мереж: начальник, водій, 3 слюсари аварійно-відновлювальних робіт, зварювальних, ремонтно-водопровідна машина, автокран, ілосос, бортовий автомобіль, самоскид, екскаватор, автоцистерна питної води, компресор, зварювальний апарат. Каналізаційних мереж: начальник, водій. 2 слюсарі аварійно-відновлювальних робіт, ремонтно-каналізаційна машина, каналізаційна відкачка. Аварійно-технічна: начальник, водій

Усього:8 осіб 7 од.техніки

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на водопровідноканалізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах та теплових мережах громади

5

Команда з ремонту та відновлення доріг та мостів

Філія «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор»

смт Голованівськ, вул. Соборна, 9

Начальник, заступник начальника по технічній частині.

Ланки:

управління і розвідки: начальник, фахівець з експлуатації та ремонту доріг і мостів,  водій, автомобіль; ремонтна: начальник, ремонтник, електрик, газозварювальник, водій, ремонтна майстерня, зварювальний апарат.

Дорожня група: дорожні робітники - 6 чол. Мостова група: містобудівники - 6 чол.група механізації-

Усього:29 осіб  4 од. техніки

3Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ремонтом та відновленням доріг та мостів на території громади

6

Автоколони з перевезення евакуйованих та вантажів

Відділ економіки, АПК та  інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки, боротьби  з корупцією  Голованіськоої селищної ради

смт Голованівськ вул. Соборна, 48

Кількість автоколон визначено у Плані евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на території району та у Планах приймання і розміщення евакуйованого населення із прикордонних областей на території Голованівської територіальної громади

Перевезення евакуйованих та вантажів у разі виникнення надзвичайних ситуацій в на  території  громади

7

Група інженерної розвідки

Відділ інфраструктури, енергетики, захисту  довкілля, житлово-комунального господарство,містобудування  та  архітектури

Голованівської селищної  ради

смт Голованівськ вул. Соборна, 48

Начальник.

Ланка інженерної розвідки (2): начальник, інженер, водій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього :2 особи

Проведення інженерної розвідки у разі виникнення надзвичайних ситуацій на  території громади

8

Група  радіаційної та хімічної розвідки

Районний відділ управління ДСНС України у Кіровоградській області Голованівське районне лабораторне відділення ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України

смт Голованівськ вул. Соборна, 3 а

 

 

 

смт. Голованівськ

вул. Ціолковського, 1

Ланка радіаційної та хімічної розвідки - 4 чол. (командир, старший хімік-розвідник, хімікрозвідник, водій), пересувна радіохімічна лабораторія - 1 од.

 

 

Інженер-радіолог,лаборант-хімік  -2 чол.

Ланка епідемічної розвідки: начальник (лікарепідеміолог), помічник епідеміолога - фельдшер (лаборант), водій,-4 чол. легковий автомобіль. .

 

 

 

Усього:10 осіб, 2 од. техніки

Проведення радіаційної та хімічної розвідки у разі виникнення надзвичайних ситуацій в територіальній громаді

9

Розрахунково -аналітична група

і 

 

Голованівське районне управління ДСНС України у Кіровоградській області

 

ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України

 

 

смт Голованівськ вул. Соборна, 3 а

 

 

 

 

 

смт. Голованівськ

аді. Ціолковського, 1

Начальник. Спеціалісти з оцінки хімічної обстановки – 2 чол.; спеціалісти з оцінки радіаційної обстановки – 2ос.

 

 

 

 

 

 

Інженер-радіолог, лаборант- хімік-2 ос.

Ланка епідемічної розвідки:

Начальник (лікар-епідеміолог), помічник епідеміолога- фельдшер (лаборант), водій, легковий  автомобіль

 

 

 

 

Усього:10 осіб 1 од. техніки

Здійснення збирання, оброблення, передавання і збереження інформації про стан адіаційна та хімічної обстановки у разі виникнення надзвичайних ситуацій  на  території громади

10

Група зв’язку

ДМД 341/3 м. Благовіщенське,  Відділ економіки, АПК та інвестицій, цивільного захисту, правопорядку, безпеки, боротьби з корупцією Голованівської селищної  ради

 

смт. Голованівськ, вул. Соборна,48

(05252)2-19-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник.

Ланка оповіщення: начальник, інженер – 1 чол.

Ланка телефонних засобів зв’язку:  механік-1 ос.

1-од. техніки - УАЗ-2206.

 

 

 

 

 

 

 

Усього:2 ос. 1-од. техніки

 

 

Забезпечення сталого зв’язку у районі виникнення надзвичайних ситуацій  громаді

 

 

 

 

УСЬОГО: 221особа 46 од. техніки

 

 

3 Аварійно-технічна бригада по електромережах кму 469

служби енергетики:

організовують і проводять аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах мережі електропостачання;

забезпечують енергопостачання сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з використанням автономних джерел енергопостачання (у разі їх наявності);

забезпечують енергопостачання суб’єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність населення;

визначають шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання паливно-енергетичного комплексу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення їх функціонування;

координують заходи, які здійснюються суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, щодо дотримання встановленого режиму світломаскування в особливий період;

 

10 Група зв'язку кму 469

служби зв’язку і оповіщення:

організовують взаємодію з центрами управління операторів телекомунікацій;

організовують та здійснюють заходи щодо забезпечення стійкого функціонування технічних засобів автоматизованих систем централізованого оповіщення відповідного рівня;

здійснюють оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, суб’єктів господарювання, що розташовані в прогнозованій зоні ураження або братимуть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також населення, яке проживає в прогнозованій зоні ураження, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

забезпечують функціонування у населених пунктах і місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для висвітлення інформації з питань цивільного захисту;

визначають шкоду, заподіяну технічним засобам оповіщення внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених технічних засобів оповіщення;

організовують і проводять аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених технічних засобах оповіщення;

забезпечують зв’язком сили цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

забезпечують надійним зв’язком органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи управління і сили цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій;

 

6 Автоколона з перевезення евакуйованих та вантажів кму 469

служби транспортного забезпечення:

забезпечують здійснення заходів у разі загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій на транспорті;

ведуть облік техніки і майна, що може залучатися для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності служби, та подають відповідні відомості керівництву галузевої спеціалізованої служби;

здійснюють перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом у зонах (із зон) виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечують перевезення згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації та планами цивільного захисту на особливий період, перевезення під час проведення заходів з евакуації населення, підвезення (вивезення) робочих змін, вивезення матеріальних цінностей відповідно до рішень штабу з ліквідації надзвичайної ситуації;

беруть участь у визначенні шкоди, заподіяної здоров’ю людей та національній економіці у разі виникнення надзвичайних ситуацій, потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення функціонування транспортних засобів і комунікацій;

організовують забезпечення транспортних засобів, що залучаються до виконання завдань з цивільного захисту, пально-мастильними матеріалами;

забезпечують відповідно до компетенції здійснення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;

розробляють та здійснюють заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків;

 

Керуюча справами, секретар виконкому                  Любов БЕЗВЕРХНЯ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь